ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

ข้อมูลรายละเอียดการสอบ TOEFL เจาะลึกทุก Part !

3 พฤษภาคม 2561 toefl ทิปส์ นักเรียน

Test of English as a Foreign Language หรือ TOEFL คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร TOEFL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผลสอบสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลัก

TOEFL สอบอะไรบ้าง

toeic,test

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ พูด (Speaking) ฟัง (Listening) อ่าน (Reading) และเขียน (Writing) โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 4 ชั่วโมงสำหรับการสอบ โดยปัจจุบันได้ใช้ Internet-Based Testing : IBT เป็นการสอบที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการทำข้อสอบ แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 120 คะแนน

พูด (Speaking)

ลักษณะข้อสอบจะประกอบด้วย 3 ประเภท คือ

1. Independent 2 ข้อ โดยผู้สอบจะได้ฟังเรื่องราว ประสบการณ์ (ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและคุ้นเคยในสังคมไทย) จากนั้นจะต้องตอบคำถาม โดยมีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 15 วินาที  และมีเวลาในการตอบคำถาม 45 วินาที

2. Integrated Reading + Listening 2 ข้อ  โดยผู้สอบต้องอ่านบทความสั้น จากนั้นจะต้องฟังบทสนทนาหรือการบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับบทความที่อ่านนั้น จากนั้นต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้อ่านและฟัง ให้เวลาในการเตรียมตัวตอบคำถาม 30 วินาที และมีเวลาในการตอบคำถาม 1 นาที

3. Integrated Listening 2 ข้อ ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาหรือการบรรยายทางวิชาการ และจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ฟัง เตรียมตัวตอบคำถามในเวลา 20 วินาที  และมีเวลาในการตอบคำถาม 1 นาที

เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 20 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้

Weak คะแนนตั้งแต่ 0-9

Limited คะแนนตั้งแต่  10-17

Fair คะแนนตั้งแต่ 18-25

Good คะแนนตั้งแต่ 26-30

ฟัง (Listening)

พาร์ทนี้จะประกอบด้วยข้อสอบ 2 แบบ คือ

1.  Academic Lecture ให้ฟังบรรยายจำลองสถานการณ์ต่างๆ 4-6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะใช้เวลาในการฟังประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง

2.  Conversation หรือ บทสนทนา โดยจะมีให้ฟัง 2-3 เรื่อง ใช้เวลาในการฟังเรื่องละ 3 นาที และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง มีประมาณ 5 ข้อต่อเรื่อง

ผู้สอบจะต้องฟังบทสนทนาทั้งหมดผ่านทางหูฟัง เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60 - 90 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้

Low คะแนนตั้งแต่ 0-14

Intermediate คะแนนตั้งแต่  15-21

High คะแนนตั้งแต่ 22-30

อ่าน (Reading)

อ่านบทความ 3-5 บทความ ซึ่งคิดเป็นคำได้ความยาวประมาณ 700 คำ แล้วตอบคำถาม โดยในแต่ละบทจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ เนื้อหาบทความก็สามารถพบได้ในหนังสือเรียนระดับปริญญาตรี เน้นความเป็นเหตุเป็นผล การเปรียบเทียบ และการโต้แย้ง

ผู้สอบจะต้องตอบคำถามบนจอคอมพิวเตอร์ เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60 - 100 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้

Low คะแนนตั้งแต่ 0-14

Intermediate คะแนนตั้งแต่  15-21

High คะแนนตั้งแต่ 22-30

เขียน (Writing)

และข้อสอบพาร์ทสุดท้ายก็คือ Writing เป็นพาร์ทที่ต้องใช้ 3 ทักษะประกอบกันคือ Reading, Listening, Writing โดยอ่านบทความที่ให้มา แล้วฟังไฟล์เสียง และสุดท้ายตอบด้วยการเขียน โดยคะแนนจะมาจากการเขียน Essay เท่านั้น เราจะต้องเขียนบทความ 2 Essay ภายในเวลา 50 นาที ดังนี้

1. Integrated Writing มีเวลาในการทำข้อสอบให้ 20 นาที (กำหนดคำอยู่ที่150-225 คำ) Essay ชุดแรกนี้จะมีเรื่องให้อ่าน โดยให้เวลา 3 นาที หลังจากนั้นจะให้ฟังเสียง ซึ่งจะมีคนมาพูดบทความเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราอ่านแต่จะเป็นการเสนอข้อโต้แย้ง แล้วเราก็นำสิ่งที่ได้ยินมาจดลงกระดาษ เพื่อที่จะนำมาเขียนช่วงเวลานี้เราจะต้องสิ่งที่เราได้ยินลงไปในกระดาษ Essay

2. Independent Writing มีเวลาในการทำข้อสอบให้ 30 นาที (กำหนดคำอยู่ที่ 300 คำ) Writing Based on Knowledge and Experience Essay ชุดนี้เป็นการทดสอบทักษะ Writing ล้วนๆ เพราะว่าไม่ต้องอ่านบทความ หรือฟังเสียง ผู้สอบจะต้องตอบคำถามโดยใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลัก คำถามจะเป็นคำถามทั่วไป และจะต้องเขียน Essay ให้ได้อย่างน้อยประมาณ 300 คำ เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ตรวจจะดูทั้งเนื้อหา ความสวยงามของภาษา จำนวนคำที่เขียน การตอบคำถามนั้นไม่ได้มีถูกหรือผิด หรือต้องตอบว่าฝ่ายไหน ผู้ตรวจเน้นดูที่วิธีการตอบและหลักความคิดเป็นหลัก การเขียน Essay จะต้องมีคะแนนในส่วนของ Grammar แต่ก็ไม่ควรกังวลมาก ขอแนะนำให้น้องๆ เขียนสิ่งที่ต้องการตอบให้ครบก่อน หากมีเวลาเหลือก็เช็คเรื่องของแกรมมาร์อีกครั้ง

เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 50 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้

Limited คะแนนตั้งแต่ 1-16

Fair คะแนนตั้งแต่  17-23

Good คะแนนตั้งแต่ 24-30

ทั้งนี้ ผลคะแนนจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี นันตั้งแต่วันที่เราสอบ หรืออยากจะอัพเดตเช็คข้อมูลต่างๆ เกี่ยวับการสอบ TOEFL สามารถดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลย http://www.ets.org/toefl/ibt/scores/understand และสำหรับน้องๆที่สนใจอยากศึกษาต่อทางด้านภาษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเอง มาปรึกษาฟรีกับพี่ๆ SI-English ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาต่อ ได้เลยค่ะ และสามารถดูคอร์สเรียนภาษาและประเทศที่ต้องการจะเรียนต่อได้ ที่นี่!

การสมัครสอบลงทะเบียนและสมัครสอบได้ที่ www.ets.org ผู้สอบสามารถเลือกวันสอบและศูนย์สอบได้ระหว่างกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบ

โดยค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ USD185 หรือประมาณ 5,800 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเเลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบัน)

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน่าสนใจ

คะแนน TOEIC พุ่งชัวร์ !! รีบลงเรียน 5 คอร์สภาษาออนไลน์ !!

คุณรู้จัก Skimming, Scanning และ Details Reading - 3 ทักษะสำคัญในการทำข้อสอบ Reading แล้วหรือยัง

ไขข้อข้องใจว่าทำไมเราต้องสอบ IELTS

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy