ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

การยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

19 มิถุนายน 2560 ออสเตรเลีย วีซ่า

นักเรียนนานาชาติที่มีความต้องการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 • จดหมายแสดงเจตนารมณ์ในการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียและสามารถให้ความเชื่อมั่นในการกลับฐิ่นฐานของตนเองได้เมื่อจบการศึกษา หรือ Genuine Temporary Entrant (GTE) 
 • หลักฐานทางการเงิน
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 • สุขภาพ

คุณสมบัติตามเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant (GTE) คืออะไร

สำหรับคุณสมบัติตามเกณฑ์ Genuine Temporary Entrant (GTE) นั้น ผู้สมัครจะต้องสามารถยืนยันเจตนารมณ์ในการพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียให้ชัดเจน รวมถึงจุดประสงค์ของการเรียนและจุดประสงค์ของการมาอยู่เพื่อดูแลติดตามนักเรียนค่ะ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 • สภาวะหรือสถานการณ์ของผู้สมัครวีซ่าซึ่งอาจครอบคลุมไปถึงสถานภาพของผู้สมัครในประเทสบ้านเกิด สถานภาพเมื่ออยู่ในประเทศออสเตรเลีย
 • คุณค่าของหลักสูตรที่คุณเลือกที่สามารถตอบโจทย์อนาคตของผู้สมัครซึ่งส่งผลต่ออนาคต
 • ประวัติการท่องเที่ยวหรือเข้าเมือง

ทั้งนี้ผู้สมัครวีซ่าอาจจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากสถานทูตออสเตรเลียอีกด้วย

หลักฐานทางการเงินหรือเสตทเม้นท์ยืนยันสถานะทางการเงินเพื่อใช้ในการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียคืออะไร

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ผู้สมัครขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินสำหรับการอยู่อาศัยระเวลา 12 เดือน ในประเทศออสเตรเลีย

 • นักเรียน/ผู้ปกครอง 19,830 ดอลลาร์
 • คู่ครอง/สามีภรรยา 6,940
 • เด็ก, 2,970

คะแนนหรือผลทดสอบทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลียมีอะไรบ้าง

สำหรับนักเรียนนานาชาติทุกคนที่ไม่ได้มาจากประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ หรือยังไม่ได้จบการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปีจากประเทศเจ้าของภาษา นักเรียนจะต้องแสดงผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ผลคะแนนสอบ International English Language Testing System หรือIELTS
 • ผลคะแนนสอบ Occupational English Test หรือ OET
 • ผลคะแนนสอบ Test of English as a Foreign Language internet-Based Test หรือ TOEFL iBT
 • ผลคะแนนสอบ Pearson Test of English Academic หรือ PTE ทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนสอบ Cambridge English: Advanced (CAE) (หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Certificate in Advanced English คือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับสูง)

สำหรับคุณสมบัติต่าง ๆ ในการเข้าเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียยังขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่น้อง ๆ สมัครเข้าเรียนด้วยค่ะ

ผลตรวจและเกณฑ์บ่งชี้ทางด้านสุขภาพทางการแพทย์คืออะไร

การที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศออสเตรเลียนั้น น้อง ๆ จะต้องมีผลการตรวจสุขภาพทางด้านการแพทย์เพื่อพิสูจน์ถึงสุขภาพที่ดีเพื่อการอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะ

เอกสารในสมัครวีซ่าออสเตรเลียมีอะไรบ้าง

ผู้สมัครจะต้องสแกนเอกสารด้วยความคมชัด มีรูปที่ชัดเจน โดยเอกสารต่าง ๆ นั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ 

 • กรอกเอกสารการสมัครวีซ่านักเรียนให้ครบถ้วน
 • หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครวีซ่า
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • ผลการตอบรับจากสถานศึกษาที่สมัครเข้าเรียน
 • เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน
 • เอกสารการประกันสุขภาพ
 • เอกสารการตรวจอาชญากรรม
 • รูปถ่ายที่ใช้ในการทำพาสปอร์ตจำนวน 4 รูป

หากสนใจเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

น้อง ๆ สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-English เพื่อรับข้อมูลคำแนะนำทุกขั้นตอน ฟรี!

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy