ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

เจาะลึก ทุกรายละเอียดการสอบ IELTS !

31 สิงหาคม 2561 Ielts การทำงาน คอร์สเรียน นักเรียน

IELTS (ไอเอล) ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรของรัฐบาลในหลายๆ ประเทศ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL) กับ British Council และ IDP: IELTS Australia เพื่อจะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานในต่างประเทศ

ielts

ทำไมต้องสอบ IELTS

การทดสอบไอเอล ใช้เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาของผู้ที่มีความต้องการอยากจะไปศึกษาต่อหรืออบรมที่ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ เป็นต้น (สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสอบไอเอล เช็ค ข่าวสารโปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ!)

รูปแบบในการสอบ IELTS

การทดสอบ IELTS เป็นการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing ซึ่งจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ ดังนี้

IELTS Academic คือ การสอบวัดระดับทางวิชาการ เพื่อเป็นทดสอบความพร้อมให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยจะเป็นการสอบเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในทุกๆ สาขาของระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท

IELTS General Training คือการสอบวัดระดับเพื่อการอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับปริญญา และสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะสามารถวัดระดับพื้นฐานได้เท่านั้น และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับข้อสอบทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อแบบ Academic

สำหรับตัวข้อสอบทั้งสองแบบนี้จะมีส่วนที่เหมือนกันนั่นก็คือส่วน Listening และ Speaking แต่จะไม่เหมือนกันในส่วนของ Reading และ Writing

ลักษณะของข้อสอบ IELTS

การสอบจะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้าจะเป็นการสอบในส่วนข้อเขียน โดยจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งจะแบ่งเป็นการทดสอบการอ่าน (Reading) 1 ชั่วโมง, การเขียน (Writing) 1 ชั่วโมง และการฟัง (Listening) 30 นาที ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการทดสอบการสัมภาษณ์รายบุคคล จะใช้เวลาคนละประมาณ 10-15 นาที โดยจะจัดสอบครั้งละ 25-26 คน

ielts

  • ทดสอบการฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที กับคำถามทั้งหมด 40 ข้อ มีทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งสองส่วนแรกจะเน้นในเรื่องของการสนทนาในชีวิตประจำวันระหว่างคนสองคน สองส่วนสุดท้ายจะเน้นไปในเรื่องของสถานการณ์จำลองโดยบทสนทนาจะเกี่ยวกับวิชาการหรือการศึกษา
  • ทดสอบการอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที โดยข้อสอบจะมีเรื่องสั้นให้อ่าน 3 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาจะมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือหนังสือต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และอาจจะเป็นคำถามจากเนื้อหาที่เราได้อ่านมานั่นเอง
  • ทดสอบการเขียน (Writing) ซึ่งการเขียนในการสอบแบบ Academic จะให้เวลาในการทำ 60 นาที และมีทั้งหมดสองส่วน ซึ่งในส่วนแรกคุณต้องเขียนเกี่ยวกับ ไดอะแกรม หรือตาราง รวมถึงการจัดลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง โดยการทดสอบทั้งหมดนี้จะเป็นการวัดระดับความสามารถในการจัดระเบียบข้อมูลและการอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ นั่นเอง

ส่วนการทดสอบเขียนในการสอบแบบ General Training จะมีทั้งหมดสองส่วน ซึ่งในส่วนแรกจะมีลักษณะเป็นจดหมายที่มีข้อมูลหรืออธิบายสถานการณ์ต่างๆ มาให้ และให้เราเขียนตอบ ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถวัดความสามารถในการสนทนาโต้ตอบได้เป็นอย่างดี และส่วนที่สองจะเป็นการแสดงทัศนคติของผู้สอบ โดยจะมีหัวข้อมาให้และให้คุณเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งในส่วนนี้สามารถวัดความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาของผู้สอบได้เป็นอย่างดี

  • ทดสอบการพูด (Speaking) ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างผู้สอบและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งการทดสอบจะแบ่งเป็นสามส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์คุณในเรื่องส่วนตัว คุณต้องตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องเรียน และเรื่องความสนใจของคุณ  ซึ่งจะใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 5 นาที

ส่วนที่สอง ผู้สอบจะต้องตอบคำถามจากหัวข้อที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ โดยจะมีเวลาให้เตรียมตัว 1 นาที และทดสอบการพูดประมาณ 2 นาที และเจ้าหน้าที่จะทำการถามคำถามจากสิ่งที่คุณได้พูดไป

ส่วนที่สาม จะเป็นการแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง ระหว่างผู้สอบและเจ้าหน้าที่ โดยหัวข้อที่โต้แย้งกันก็จะเป็นหัวข้อในส่วนที่สอง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

การวัดระดับผล IELTS

การสอบไอเอลมีระดับผลคะแนน 9 ระดับจากสูงไปต่ำ ซึ่งในแต่ละระดับจะบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยผลคะแนนสอบจะออกมาหลังจากการสอบประมาณ 5 วัน ซึ่งคุณสามารถเก็บผลสอบไว้ได้นาน 2 ปี และจะไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นใน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือไอร์แลนด์ สามารถมาปรึกษาและขอรับคำแนะนำฟรีจากเรา SI-English ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนภาษา ได้ตั้งแต่วันนี้

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy