ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

ชวนท่องคำศัพท์ 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business) จำไว้ได้ใช้แน่!

30 เมษายน 2561 Business English คำศัพท์ ทิปส์ โรงเรียนสอนภาษา

สำหรับใครก็ตามที่มีโอกาสทำงานในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ หรือองค์กรธุรกิจสากล และอาจจะต้องเข้าประชุมการทำงานเพื่อหารือในเรื่องของธุรกิจ และที่สำคัญหัวหน้างานหรือผู้บริหารอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เรานั้นจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ การทำงานในบริษัทต่างชาติ) อย่าเพิ่งกุมขมับไปค่ะ! SI-English ขอแนะนำให้คุณมาเริ่มฝึกจำคำศัพท์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญทางธุรกิจกันดีกว่า เพื่อที่คุณจะได้ไม่ งง! สำหรับการเข้าประชุมในทุก ๆ ครั้ง

vocabulary

คำศัพท์ Business สำคัญที่ควรรู้

1. profit

กำไร
Investors have made a 14% profit in just 3 months.
นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

2. telecommuting

การทำงานทางไกล อารมณ์ทำงานจากบ้าน
The company now allows some of its employees to telecommute.
เดี๋ยวนี้บริษัทเค้าอนุญาตให้พนักงานบางคนทำงานจากที่บ้าน (ได้แล้วนะเธอ)

3. downsizing

การลดขนาดองค์กร
The company will be downsized next year.
บริษัทจะถูกลดขนาดปีน้าแล้วฮ้า

4. R&D

Research and Development: ค้นคว้าและพัฒนา
She works in the R & D department.
เธอทำงานในแผนกค้นคว้าและพัฒนา

5. Headquarters

สำนักงานใหญ่
We’re moving the headquarters again.
พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว

6. personnel

staff, employees, work force สต๊าฟ พนักงาน กำลังคน
They’ve reduced the number of personnel working on the project.
พวกเขาได้ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโปรเจคนั้น

7. quarter

ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
Cut the pie into quarters.
ตัดพายออกเป็นสี่ส่วน

8. promotion

การเลื่อนตำแหน่ง
There was little chance for promotion within the company.
มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท

9. asset

สิ่งที่มีคุณค่า
Good looks can be an asset to an actor.
หน้าตาดีสามารถเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักแสดง

10. liability

หนี้สิน
The company is trying to limit its liability in this case.
บริษัทพยายามที่จะจำกัดภาระหนี้สินในกรณีนี

11. end user

ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค
Engineers have to be able to write things the end user can understand.
วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าใจ

12. party

คณะ กลุ่มคน
These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue)
พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ

13. entrepreneur

ผู้ประกอบการ
Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.
การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

14. Venture Capital

เงินร่วมลงทุน
But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas.
แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ ๆ

15. investment

เงินลงทุน การลงทุน
We plan to buy some property as an investment.
เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

16. credit

สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
Most new cars are bought on credit.
รถใหม่สวนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ

17. opportunity cost

ต้นทุนการเสียโอกาส
The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.
ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ

18. shareholder

ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.
ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้

19. stakeholder

ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
Citizens should be stakeholders in the society they live in.
พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

20. interest

ดอกเบี้ย
The interest on the loan is 16% per year.
อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

21. inventory

สินค้าคงเหลือ
Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory.
นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ

22. terms

ข้อตกลง
Women work on equal terms with men in this firm.
ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้

23. loan

สินเชื่อ
It’ll be years before we’ve paid off the loan.
มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด

24. lien

สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)
The bank had a lien on our house.
ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา

25. board of directors

คณะกรรมการบริษัท
The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today.
คณะกรรมการบริษัทของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้

26. capital

ทุน, เงินทุน
The government is eager to attract foreign capital.
รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศ

27. budget

งบประมาณ
The budget for photography has been cut.
งบประมาณสำหรับการถ่ายภาพได้ถูกตัด

28. networking

เครือข่าย
I’m hoping to do some networking at the conference next week in London.
ผมหวังที่จะสร้างเครือข่ายที่การประชุมัปดาห์หน้าในลอนดอน

29. launch

การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ
The company hopes to launch the new drug by next October.
บริษัทหวังที่จะออกตัวยาใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า

30. startup

ธุรกิจเกิดใหม่ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก
The startup is developing an online service that will help businesses and consumers choose and manage health plans.
ธุรกิจเกิดใหม่กำลังพัฒนาบริการออนไลน์ที่จะช่วยให้ธุรกิจ และผู้บริโภคเลือกและจัดการแผนดูแลสุขภาพ

31. branding

การสร้างตราผลิตภัณฑ์
Branding is one of the most important aspects of any business, large or small, retail or B2B.
การสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดในธุรกิจใดๆ ใหญ่หรือเล็ก ค้าปลีกหรือแบบบริษัทต่อบรษัท

32. overhead

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
Their offices are in London so the overheads are very high.
สำนักงานของพวกเขาอยู่ในลอนดอนดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจจะสูง

33. point of sale

จุดขาย
Under the new law, cigarette advertising will only be allowed at the point of sale.
ภายใต้กฎหมายใหม่ การโฆษณาบุหรี่จะถูกอนุญาต ณ จุดขายเท่านั้น

34. cost of sales

ต้นทุนขาย
Fuel represented less than 3% of Carnival’s cost of sales.
น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนขายที่น้อยกว่า 3 % ของบริษัทคานิวาล

35. revenue

รายได้
Strikes have cost £20 million in lost revenues.
การประท้วงทำให้เกิดต้นทุน 20 ล้านปอนด์ในการสูญเสียรายได้

36. grant

เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน
Her study is being funded by a federal grant.
การศึกษาของหล่อนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

37. non-profit organization

องค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร
Starting a nonprofit organization can be an inspiring way to give back to your community and help those in need.
การเริ่มธุรกิจกับองค์กรณ์ที่ไม่หวังผลกำไรสามารถเป็นแรงบันดาลใจและตอบแทนให้กับสังคมของคุณ และช่วยเหลือผู้ลำบาก

38. equity

กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัท
They plan to raise $100m by releasing at least 5% of equity in the company.
พวกเขาวางแผนที่จะเพิ่มทุน 100 ล้านดอลลาร์ในการออกอย่างน้อยก็ 5 %ของส่วนเงินทุนในบริษัท

39. merger

การควบกิจการ การรวมกิจการ
There has been a lot of talk about a merger with another leading bank.
มีการพูดถึงมากเลยเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเกี่ยวกับธนาคารชั้นนำ

40. margin

กำไรขั้นต้น
Margins are low and many companies are struggling.
กำไรขั้นต้นนั้นต่ำ และหลายบริษัทประสบปัญหาความยากลำบาก

41. income statement

งบกำไร/ขาดทุน
According to the company’s income statement, reported net income of $35 million is down sharply from a record $366 million a year earlier.
ตามที่มีรายงานรายได้ของบริษัท รายได้สุทธิที่รายงานออกมาเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจากที่บันทึกไว้ปีก่อนที่ 366 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน

42. balance sheet

งบดุล
It’s a healthy company with a strong balance sheet.
มันเป็นบริษัทที่แข็งแรงด้วยงบดุลที่แข็งแกร่ง

43. cash flow statement

งบกระแสเงินสด
cash flow statement shows the flow of money in and out of the business.
งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินสดที่เข้าและออกบริษัท

44. multitask

ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
The successful applicant for this job must be able to multitask.
ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จสำหรับงานนี้ต้องเป็นคนที่สามารถทำหลายงานในเวลาเดียวกัน

45. transaction

ธุรกรรม
The bank charges a fixed rate for each transaction.
ธนาคารคิดค่าใช้จ่ายเป็นเรทคงที่สำหรับแต่ละธุรกรรม

46. viral marketing

การตลาดแบบแพร่กระจาย
You can reach more potential customers by using viral marketing techniques.
คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพโดยการใช้เทคนิคการตลาดแบบแพร่กระจาย

47. scalable

ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
We needed a computer system that was scalable and that could keep up with our growing number of users.
พวกเราต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ และนั่นจะสามารถตามจำนวนผู้ใช้ได้

48. strategy

กลยุทธ์
This is a high-risk business strategy.
นี้คือกลยุทธ์ธุรกิจที่เสี่ยงสูง

49. information technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ
But the information technology division is to be sold off.
แต่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

50. trademark

เครื่องหมายการค้า
Large hats became Abzug’s trademark.
หมวกใบใหญ่หลายใบกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของ Abzug

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยการเรียนต่อด้านภาษาในต่างประเทศทั้ง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และไอร์แลนด์ สามารถค้นหาคอร์สเรียนและโรงเรียนภาษาชั้นนำได้ที่นี่ หรือคลิกรับคำปรึกษาฟรี ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อขอรับข้อมูลต่าง ๆ และคำแนะนำเพิ่มเติมฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องน่าสนใจ

Sometime, Some Time, Sometimes ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง แบบไหนกันแน่ !!

CV คืออะไร? ใช้ทำอะไร? เขียนอย่างไร?

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานที่ร้านอาหารในต่างประเทศ

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy