ศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด ค้นหาโรงเรียนสอนภาษากว่า 600 แห่ง ใน 6 ประเทศ

หลักสูตร Pathway คืออะไร? ช่วยการันตีเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้จริงหรือ?

23 มิถุนายน 2566 ทิปส์ course คอร์สเรียน English

น้องๆ คนไหน ที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่คุณสมบัติยังไม่ตรงหรือไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษา เกรดเฉลี่ย หรือคะแนนภาษาอังกฤษ มารู้จักกับหลักสูตร Pathway ที่การันตีการรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย!

pathway

หลักสูตร Pathway คืออะไร

หลักสูตร Pathway เป็นทางเลือกสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญา ทั้งปริญญาตรี/โท ได้โดยตรง รูปแบบการสอนของหลักสูตร Pathway จะปูพื้นฐานสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่ผู้เรียนตั้งใจจะเข้าเรียน เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียน ความรู้ ความสามารถ และการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญาในต่างประเทศ (แต่ไม่ได้มีในส่วนการทดสอบ Toefl/Ielts) โดยโปรแกรม Pathway หลักสูตรในระดับปริญญาตรี คือ Foundation Programmes และระดับปริญญาโท คือ Pre-masters หรือ Graduate Diploma โดยปกติหลักสูตร Pathway จะจัดการเรียนการสอนสอนโดยวิทยาลัยเอกชนที่สังกัดมหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หลักสูตร Pathway ถือเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและ มีการรับประกันผลการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย (น่าอ่าน แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 12-16 ปี

คอร์สเรียน Pre-Master คืออะไร

คอร์สเรียน Pre-Master อยู่ในหลักสูตร Pathway ระดับปริญญาโทแต่เป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาโท จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและความสามารถภาษาอังกฤษไม่เพียงพอตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปรียบเสมือนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 -12 เดือน

โครงสร้างหลักของคอร์ส Pre-Master ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เน้นในเรื่องของขั้นตอนการทำวิจัยการเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาคำศัพท์การเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงาน และทักษะในการทำข้อสอบ
 • วิชาเนื้อหาของสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เช่น มนุษยศาสตร์เบื้องต้น การจัดการและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น กฎหมายยุโรปและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

คอร์สเรียน Pre-Master เป็นการเรียนที่แยกออกจากหลักสูตรปริญญาตรีและโทอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ได้มีการรับประกันว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของสถาบันนั้นๆ ได้ แต่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงข้อกำหนดข้อควรปรับปรุงพัฒนาและทิศทางของตนเองที่จะนำพาผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยนั้นตามที่ผู้เรียนต้องการ

ระยะเวลาของหลักสูตร Pathway

ระยะเวลาของหลักสูตร Pathway จะขึ้นอยู่กับผลการศึกษาหรือคะแนนการสอบภาษาอังกฤษของคุณเช่นมหาวิทยาลัย Oxford Brookes มีหลักสูตร Pre-sessional ใช้ระยะเวลาการเรียน 36 สัปดาห์สำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 4.5 ในขณะที่คอร์สสำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 6.5 ใช้เวลาเรียนเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น

 บทเรียนในหลักสูตร Pathway

โดยส่วนมากบทเรียนจะอยู่ในรูปแบบการสัมมนาหรือคาบเรียนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับบทเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักศึกษานานาชาติทำให้เวลาทำงานกลุ่มนั้นมีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับบเพื่อนร่วมชั้นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)
 • Academic English
 • Research and Presentation skills
 • การเรียนการสอนดำเนินโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรมาร่วมส่วน ในช่วงเวลาว่างมีการพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพันธมิตร

Pathway หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่มีเป้าหมายคณะ มหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้อยู่แล้ว แต่ผลการเรียนภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์
 • ผู้ที่มี GPA ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผู้ที่ต้องการตัวช่วยและที่ปรึกษาในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตร Pathway เรียนแล้วได้อะไร

 • สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เหตุผลแรกก็ต้องเป็นเรื่องนี้แน่นอน แม้ว่าน้องๆ จะได้ GPA น้อย แต่ถ้าน้องๆ เรียนจบคอร์ส Pathway ตามคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนจะได้รับการการันตีว่าจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กัน เพราะว่าโปรแกรม Pathway นี้น่าเชื่อถือและยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • พัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท เพราะว่าจะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมากขึ้น โดยมีการเรียนกาารสอนที่ได้ใช้ทักษะและเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการเขียน essay หรือทำวิจัยได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความคล่องมากขึ้น นอกจากนี้ Pathway ยังช่วยฝึกให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอชิ้นงานผ่านการพรีเซ็นต์หน้าห้องเรียน เมื่อจบคอร์สนักศึกษาสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียน Pathway มาต่อยอดในการเรียนปริญญาได้ดียิ่งขึ้น หากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทางวิชาการในระดับที่ดี จะทำให้น้องๆ นำเสนอความคิดออกมาได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะผ่านการเขียนหรือพูด ซึ่งจะช่วยให้น้องได้คะแนนดียิ่งขึ้นในขณะที่เรียนปริญญาในอนาคต
 • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเรียน จากการเรียนการสอนในวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราต้องการจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โปรแกรม Pathway นี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง
 • สร้างความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่อังกฤษ หลักสูตร Pathway จะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอนในสหราชอาณาจักร รวมถึงการใช้ชีวิตในอังกฤษ จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ Culture shock สำหรับน้องๆ นักเรียนที่ปรับตัวไม่ทัน และไม่คุ้นชินกับรูปแบบการศึกษาของที่นั่น เพราะแตกต่างจากประเทศไทยมาก

หากสนใจเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

น้อง ๆ สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-English เพื่อรับข้อมูลคำแนะนำทุกขั้นตอน ฟรี! 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

7 คำถามก่อนเลือกโรงเรียนสอนภาษา เพื่อค้นหาโรงเรียนที่เหมาะกับตัวเอง

5 ข้อยืนยันควรใช้บริการที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศ !!

© SI-English | All rights reserved | Privacy Policy